Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe 40 euro. Czytaj więcej na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada wspomnieć, iż notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje budowanych często przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu należności może być kwestią zwyczajnego przeoczenia czy przejściowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]